V košíku máte
0 ks za 0 Kč

V košíku máte 0 ks zboží za 0 Kč

 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

MAITREA inspirace srdcem, s.r.o.
IČ 09761942
sídlo Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zn. C 342044 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.maitrea.cz/

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti

MAITREA inspirace srdcem, s.r.o.
IČ 09761942
sídlo Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
​Zn. C 342044 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.maitrea.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 • informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to prostřednictvím kteréhokoli z kontaktů uvedených kupujícím.

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • online platební kartou
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Prodávající poskytuje kupujícímu v e-shopu slevu na vybrané zboží nakladatelství MAITREA. Výše slevy je uvedena přímo v kartě zboží, kterého se sleva týká. Tato sleva se nevztahuje na zboží ostatních dodavatelů, pokud není u slevy výslovně uvedeno, že se týká celého nákupu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající vždy vystaví a kupujícímu společně se zbožím dodá fakturu – daňový doklad.

3.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zaplacením se v případě dobírky a bezhotovostního převodu rozumí připsání ceny na účet prodávajícího.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Prodávající předá objednané zboží k přepravě zpravidla do tří (3) pracovních dnů.

4.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.6. Prodávající doručuje zboží na území České republiky a na Slovensko prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o.

4.7. Náklady spojené s balením zboží (balné) a doručením zboží (dopravné)

- na území České republiky:

 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na výdejní místo CZ a úhradou kupní ceny (dobírka) činí balné a dopravné celkem 99 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na výdejní místo CZ při platbě předem kartou činí balné a dopravné celkem 59 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na adresu a úhradou kupní ceny (dobírka) činí balné a dopravné celkem 119 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na adresu při platbě předem kartou činí balné a dopravné celkem 89 Kč včetně DPH;

 

- na Slovensko:

 

 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na výdejní místo SK a úhradou kupní ceny v EUR (dobírka) činí balné a dopravné celkem 129 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na výdejní místo SK při platbě předem kartou činí balné a dopravné celkem 89 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na adresu a úhradou kupní ceny v EUR (dobírka) činí balné a dopravné celkem 149 Kč včetně DPH;
 • doručením prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (dopravné) na adresu při platbě předem kartou činí balné a dopravné celkem 119 Kč včetně DPH.

 

5. Práva z vadného plnění – reklamační řád

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné výrobcem nebo prodávajícím;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v bodě 5.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nelze uplatnit práva z vady zboží, které již bylo, byť částečně, spotřebováno.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

MAITREA inspirace srdcem, s.r.o., Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

5.6. Při případné reklamaci zboží je kupující povinen dodat prodávajícímu doklad o nákupu zboží (nejlépe doklad o koupi), reklamované zboží a informaci o tom, v čem spočívá vada zboží a jakého nároku z vady zboží se kupující domáhá. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou na elektronickou adresu kupujícího nebo prostřednictvím SMS.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Ustanovení 6 obchodních podmínek se použije pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel, tedy fyzická osoba, jež při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení 6.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení 6.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení 6.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení dárku či škody na dárku se ustanovení 6 obchodních podmínek použije obdobně.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@maitrea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě svého podnikatelského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

8.2. Kupující bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu společnost MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je společnost MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. jako poskytovatel služeb oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

9. Doručování

Veškeré písemnosti určené kupujícímu mohou být doručovány na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Provozovatel online obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.maitrea.cz je MAITREA inspirace srdcem, s.r.o., IČ 09761942, sídlo Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Zn. C 342044 vedená u Městského soudu v Praze.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

MAITREA inspirace srdcem, s.r.o., Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa elektronické pošty (e-mail): eshop@maitrea.cz

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1. 1. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha

Vzorový formulář odstoupení

Kupující (jméno a příjmení) ____________________________________________________

adresa _____________________________________________________________________                                    

telefon _____________________________________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________

Prodávající: MAITREA inspirace srdcem, s.r.o.

IČ 09761942

sídlo Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ____________________ jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu na internetové adrese https://eshop.maitrea.cz s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo toto zboží: ______________________________________________________________________

Zboží jsem převzal/a dne ____________________.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ____________________ Kč ve prospěch mého bankovního účtu číslo:


____________________/_________

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Místo ____________________________

Datum ____________________________


S pozdravem

_____________________________
(vlastnoruční podpis)

Příloha – kopie kupního dokladu