V košíku máte
0 ks za 0 Kč

V košíku máte 0 ks zboží za 0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Provozovatel e-shopu: společnost MAITREA a.s., se sídlem Praha 1, Týnská ul. 1064/6, IČ 49240617, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 2030

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízeného na internetovém obchodu umístěném na adrese www.maitrea.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi společností MAITREA a.s. jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. společnost MAITREA a.s. prodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného na internetovém obchodu - zbožínakladatelství MAITREA a ostatní zboží dle aktuální nabídky Domu osobního rozvoje MAITREA.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.
2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.
2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího, místem dodání objednaného zboží. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.
3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je dána ceníkem prodávajícího, platným v den přijetí objednávky společností MAITREA a.s.
4.2. Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti či kartou při osobním odběru, nebo dobírkou a platbou předem na účet prodávající (č. ú. 43-2048500257/0100 u KB, a.s.)
4.3. Okamžikem úhrady dobírkou na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.

5. Ceny a jejich úhrada slevy pro maloodběratele

5.1. Při objednání v e-shopu po registraci na www.maitrea.cz – sleva 10 % - pouze pro zboží NAKLADATELSTVÍ MAITREA, nikoliv pro ostatní zboží dle aktuální nabídky. Tato sleva je uvedena přímo na kartě zboží.

6. Dodací lhůty

Nabízené zboží je předáno k přepravě do 3 pracovních dnů. Maitrea a.s. se snaží zboží distribuovat v co možná nejkratších dodacích lhůtách, někdy zasíláme zboží i ten samý den.

7. Dodání zboží

7.1. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty.
7.2.Při objednávkách účtuje prodávající k úhradě částku balného a poštovného vč. dobírky 120,- Kč s DPH. Při osobním odběru není účtováno poštovné a balné. Zboží je distribuováno z Týnské uličky 6, Praha 1.

8. Doklady vztahující se ke zboží

8.1. Prodávající dodá spolu se zbožím vždy fakturu - daňový doklad.

9. Vady zboží a nároky z nich vyplývající

9.1. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží.
9.2. V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje, uchovávání a používání vadného přípravku.
9.3. Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu. Pouze v případě závažného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.
9.4. Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného produktu a podkladů o okolnostech závady.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
10.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3. Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAITREA a.s. nabývají účinnosti dnem 30. září 2013.